• Profile

  Kazetaritza independente eta eraldatzailea egiten duen euskal hedabidea da ARGIA. Astekariaz eta webguneaz gain, beste hamaika proiektutan ere bagabiltza herri mugimenduekin elkarlanean. Harpidetza eredu inklusibo eta berdinzalea dugu martxan: ahal duzun edo egoki ikusten duzun diru ekarpena egin eta nahi duzuna jaso dezakezu. Dena salgai jarri duten garaiotan, informazioa ez dezaten pribilegio bihurtu.

 • More Info
  Barne demokrazia: ●●●●●
  Kideen garapen pertsonala: ●●●●●
  Ikuspegi feminista: ●●●●
  Lan Baldintza: ●●●●●
  Jabetza komuna: ●●
  Hornitzaileak: ●●●●
  Interkooperazioa: ●●●●
  Lizentzia askeak: ●●●●●
  Gardentasuna: ●●●
  Finantza etikoen erabilpena: ●●
  Kohesio soziala: ●●●●
  Eraldaketa soziala: ●●●●●
  Euskararen erabilera: ●●●●●
  Jasangarritasuna: ●●●
  Hondakinen kudeaketa: ●●●●
  Kontsumo energetikoa: ●●●
 • Photos