• Profile

  Kazetaritza independente eta eraldatzailea egiten duen euskal hedabidea da ARGIA. Astekariaz eta webguneaz gain, beste hamaika proiektutan ere bagabiltza herri mugimenduekin elkarlanean. Harpidetza eredu inklusibo eta berdinzalea dugu martxan: ahal duzun edo egoki ikusten duzun diru ekarpena egin eta nahi duzuna jaso dezakezu. Dena salgai jarri duten garaiotan, informazioa ez dezaten pribilegio bihurtu.

 • More Info
  Barne demokrazia: ★★★★★
  Kideen garapen pertsonala: ★★★★★
  Ikuspegi feminista: ★★★★☆
  Lan Baldintza: ★★★★★
  Jabetza komuna: ★★☆☆☆
  Hornitzaileak: ★★★★☆
  Interkooperazioa: ★★★★☆
  Lizentzia askeak: ★★★★★
  Gardentasuna: ★★★☆☆
  Finantza etikoen erabilpena: ★★☆☆☆
  Kohesio soziala: ★★★★☆
  Eraldaketa soziala: ★★★★★
  Euskararen erabilera: ★★★★★
  Jasangarritasuna: ★★★☆☆
  Hondakinen kudeaketa: ★★★★☆
  Kontsumo energetikoa: ★★★☆☆
 • Photos