ARGIA

ARGIA

Kazetaritza independente eta eraldatzailea egiten duen euskal hedabidea da ARGIA. Astekariaz eta webguneaz gain, beste hamaika proiektutan ere bagabiltza herri mugimenduekin elkarlanean. Harpidetza eredu inklusibo eta berdinzalea dugu martxan: ahal duzun edo egoki ikusten duzun diru ekarpena egin eta nahi duzuna jaso dezakezu. Dena salgai jarri duten garaiotan, informazioa ez dezaten pribilegio bihurtu.


Informazioa

Helbidea:

Zirkuitu ibilbidea 2, Industrialdea 15
20160
Lasarte-Oria
Gipuzkoa

Ordutegia:

Malgua eta kontziliatzailea (telefono harrera: 7:30-15:00)

Telefonoa:

943 37 15 45

Emaila:

komunitatea@argia.eus