ARGIA

ARGIA

Kazetaritza independente eta eraldatzailea egiten duen euskal hedabidea da ARGIA. Astekariaz eta webguneaz gain, beste hamaika proiektutan ere bagabiltza herri mugimenduekin elkarlanean. Harpidetza eredu inklusibo eta berdinzalea dugu martxan: ahal duzun edo egoki ikusten duzun diru ekarpena egin eta nahi duzuna jaso dezakezu. Dena salgai jarri duten garaiotan, informazioa ez dezaten pribilegio bihurtu.


INFORMAZIOA
Sektorea: Teknologia Burujabetza
Helbidea: Zirkuitu ibilbidea 2, Industrialdea 15, Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Ordutegia: Malgua eta kontziliatzailea (telefono harrera: 7:30-15:00)
Telefonoa: 943 37 15 45
IRIZPIDEAK PUNTUAK
Barne demokrazia Ezin hobea
Kideen garapen pertsonala Ezin hobea
Ikuspegi feminista Oso Barneratua
Lan baldintza Ezin hobea
Jabetza komuna Barneratua
Hornitzaileak Oso Barneratua
Interkooperazioa Oso Barneratua
Lizentzia askeak Ezin hobea
Gardentasuna Oso Barneratua
Finantza etikoen erabilpena Barneratua
Kohesio soziala Oso Barneratua
Eraldaketa soziala Ezin hobea
Euskararen erabilera Ezin hobea
Jasangarritasuna Oso Barneratua
Hondakinen kudeaketa Oso Barneratua
Kontsumo energetikoa Oso Barneratua