ARGIA

#Gunea #Gunea #Guneak
ARGIA

Kazetaritza independente eta eraldatzailea egiten duen euskal hedabidea da ARGIA. Astekariaz eta webguneaz gain, beste hamaika proiektutan ere bagabiltza herri mugimenduekin elkarlanean. Harpidetza eredu inklusibo eta berdinzalea dugu martxan: ahal duzun edo egoki ikusten duzun diru ekarpena egin eta nahi duzuna jaso dezakezu. Dena salgai jarri duten garaiotan, informazioa ez dezaten pribilegio bihurtu.


INFORMAZIOA
Sektorea: Gizartea Komunikazioa eta teknologia
Helbidea: Zirkuitu ibilbidea 2, Industrialdea 15, Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Ordutegia: Malgua eta kontziliatzailea (telefono harrera: 7:30-15:00)
Telefonoa: 943 37 15 45
IRIZPIDEAK PUNTUAK
Barne demokrazia
Kideen garapen pertsonala
Ikuspegi feminista
Jabetza komuna
Lizentzia askeak
Gardentasuna
Euskararen erabilera
Hondakinen kudeaketa
Kontsumo energetikoa